Wybierz język

Ogólne Warunki Sprzedaży firmy "STALER MARKET" Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Sprzedażny firmy "STALER MARKET" Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW STALI ORAZ ELEMENTÓW ZBROJARSKCH (OWS) „STALER MARKET” SP. Z O.O. z dnia 01.01.2020 r.

Firma "STALER MARKET" sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Leszczynowa 55, 87-100 Toruń wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000191661, NIP: 879 188 93 32, REGON: 870 481 974

zwana dalej Sprzedawcą


I. DEFINICJE

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży zwane są dalej OWS i stanowią integralną cześć wszelkich ofert, umów sprzedaży towarów i usług zawieranych przez Sprzedawcę w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego zawieranych z przedsiębiorcami będącymi osobami fizycznymi, jak i osobami prawnymi, zwanymi dalej Kupującym.
 2. Sprzedawca – "STALER MARKET" sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Leszczynowa 55, 87-100 Toruń.
 3. Kupujący – Przedsiębiorca. Przedsiębiorca jest to osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
 4. Towar – towary handlowe i wyroby produkowane i sprzedawane przez "STALER MARKET" sp. z o.o. w ramach umowy z kontrahentem lub na podstawie zamówienia kontrahenta.
 5. Umowa – pisemne porozumienie pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym regulujące warunki współpracy w zakresie zakupu, przetworzenia i dostawy towarów. W przypadku braku umowy jej funkcję pełni potwierdzone zamówienie.
 6. Adres do korespondencji – w zakresie korespondencji po stronie Sprzedawcy obowiązuje adres: "STALER MARKET" sp. z o.o., ul. Leszczynowa 55, 87-100 Toruń.
 7. Dni robocze – jeżeli w OWS wskazany jest termin „ dni robocze” należy rozumieć dni liczone od poniedziałku do piątku z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów o dniach ustawowo wolnych od pracy.


II. ZAKRES STOSOWANIA OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY

 1. Kupujący lub osoba upoważniona przez niego składając zamówienie poświadcza, że OWS Sprzedawcy są mu znane i je akceptuje. Spełnienie tego warunku jest niezbędne do współpracy handlowej. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej na stronie internetowej www.staler.com.pl
 2. Sprzedawca dopuszcza zawieranie indywidualnych umów handlowych i kontraktów w drodze wzajemnych negocjacji pomiędzy stronami, przyjmując rozwiązania odmienne, niż zawarte w OWS. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych zapisów OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. W tej sytuacji odmienne ustalenia pomiędzy stronami i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.
 3. Odstępstwo od stosowania niniejszych OWS wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, wyłącznie za pisemnym podpisem odpowiednio umocowanych osób.

 

III. ZAPYTANIA, OFERTY, NEGOCJACJE, UPOWAŻNIENIA

 1. W imieniu Sprzedawcy działają Doradcy Klienta. Są oni uprawnieni do przyjmowania zapytań, składania informacji handlowych, ofert, negocjowania warunków współpracy, podpisywania protokołów oraz umów wyłącznie w zakresie udzielonych im pełnomocnictw (do wglądu na każdorazową pisemną prośbę Kupującego). Każde przekroczenie udzielonych pełnomocnictw skutkuje nieważnością czynności i jest nieskuteczne względem Kupującego.
 2. Oferty wysyłane do Kupującego przez przedstawicieli Sprzedawcy w rozumieniu OWS stanowią zaproszenie do negocjacji i stają się wiążące dopiero po akceptacji warunków przez Kupującego oraz pisemnym potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia do realizacji.
 3. W przypadku braku informacji na etapie zapytania ofertowego o konieczności podpisania umowy, która w jakikolwiek sposób mogłaby zmieniać zasady opisane w OWS, strony w sposób nie wymagający dodatkowego potwierdzenia uzgadniają, że w zakresie tego zapytania obowiązywać będą wyłącznie zasady opisane w OWS i potwierdzenie zamówienia staje się tym samym formalnie podpisaniem umowy na warunkach OWS STALER.

 

IV. ZAMÓWIENIE

 1. Zamówienie w formie pisemnej lub elektronicznej przesłane Sprzedawcy przez Kupującego i podpisane przez reprezentantów lub przez upoważnione osoby z załączonym pełnomocnictwem musi zawierać dane Kupującego, szczegółowe informacje o zamawianym produkcie w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji (np. powołanie się na ofertę Sprzedawcy, jeśli złożenie takowej poprzedzało złożenie zamówienia) oraz dane dotyczące żądanych przez Kupującego warunków realizacji zamówienia.
 2. Przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji wymaga potwierdzenia w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej przez Sprzedawcę w terminie 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania zamówienia. W przypadku przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia z zastrzeżeniami, Kupujący związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on niezwłocznie swoich ewentualnych uwag. Niezwłoczne (tj. w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych) zgłoszenie takich uwag uważa się za złożenie nowego zamówienia, przy czym postanowienia zdań poprzedzających stosuje się odpowiednio. Brak pisemnej odpowiedzi na zamówienie złożone przez Kupującego nie oznacza jej przyjęcia i nie będzie stanowić podstawy do realizacji zamówienia oraz ewentualnych roszczeń ze strony Kupującego.
 3. Fakt przyjęcia zamówienia nie wiąże Sprzedawcy w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej, dostarczenie i sprzedaż towarów są niemożliwe lub nadmiernie utrudnione.
 4. Przyjęcie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy również w sytuacji, gdy Sprzedający nie uzyska w renomowanej firmie ubezpieczeniowej limitu transakcyjnego, bądź łączne zobowiązania Kupującego wobec Sprzedawcy przekroczyły kwotę kredytu kupieckiego przyznanego Kupującemu przez Sprzedawcę, albo gdyby Kupujący opóźniał się z zapłatą na rzecz Sprzedawcy jakichkolwiek wymagalnych należności lub nie dokonuje odbioru pomimo wezwania.
 5. W przypadku jeśli którakolwiek z wyżej wymienionych sytuacji będzie miała miejsce uznaje się, że termin zamówienia, od którego zacznie biec czas przyjęcia zamówienia do realizacji rozpoczyna się od dniu uzyskania zabezpieczenia (ten sam zapis ma miejsce w przypadku przedpłaty – wówczas termin przyjęcia zamówienia do realizacji jest tożsamy z uznaniem środków na koncie bankowym Sprzedającego).
 6. W wypadku złożenia zamówienia, a następnie jego anulowania lub zaniechania odbioru towaru przez Kupującego, Sprzedawca ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 100% wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Kupującego dotyczące tego zamówienia zaliczane są w poczet ww. kary umownej. 

 

V. WARUNKI DOSTAWY: CZAS DOSTAWY, TRANSPORT, UBEZPIECZENIE, PRZEJŚCIE RYZYKA

 1. Strony umowy uzgadniają warunki dostawy w oparciu o bazy dostawy określone w INCOTERMS 2010.
 2. Termin realizacji wymieniony w potwierdzeniu zamówienia może ulec zmianie w przypadku zdarzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru lub jego przyjęcia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych po powiadomieniu o jego dostępności w magazynach Sprzedawcy. W przypadku zaistnienia opóźnienia w odbiorze, Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania w wysokości 1% wartości sprzedaży nie odebranego towaru za każdy dzień magazynowania. Kwota naliczona z tego tytułu nie może przekraczać 10% wartości sprzedaży nie odebranego towaru. Każda dostawa częściowa stanowi odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez Sprzedawcę. Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza 2 tygodnie lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia towaru, stosuje się zasadę określoną w poniższym punkcie do ponoszenia przez Kupującego kosztów anulacji zamówienia.
 4. Anulowanie potwierdzonego zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedawcą. W przypadku wycofania/anulacji/ potwierdzonego zamówienia w całości lub częściowo, Kupujący zostanie obciążony i zobowiązany przez Sprzedawcę do pokrycia wszystkich kosztów związanych z realizacją i anulacją tego zamówienia w wysokości 100% poniesionych kosztów.
 5. Sprzedawca może dostarczyć towar kupującemu za pośrednictwem działających na zlecenie Sprzedawcy zewnętrznych firm transportowych lub spedycyjnych, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z Kupującym. W takim przypadku przeniesienie na Kupującego władztwa ekonomicznego i prawa do dysponowania towarem jako właściciel następuje w chwili odbioru towarów przez Kupującego w miejscu wskazanym przez niego w zamówieniu.
 6. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego z chwilą rozpoczęcia rozładunku towaru przez Kupującego, a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi wskazanemu przez Kupującego z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.
 7. Strony ustalają, iż koszt załadunku towaru na środek transportu spoczywa na Sprzedawcy, a koszt rozładunku na Kupującym, niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu.
 8. Koszt transportu jest przyjęty dla masy nie mniejszej, niż 20T. W przypadku mniejszej masy Sprzedawca ma prawo bez względu na ustalone ceny transakcyjne podwyższyć i przenieść na Kupującego wysokość kosztów transportu adekwatnie do zmniejszonej masy załadunku.
 9. W przypadku transportów ponadgabarytowych koszty transportu obciążą Kupującego i będą przeniesione na podstawie faktur wystawionych przez firmę transportową. 

 

VI. CENA

 1. Cena za sprzedawany towar będzie określona każdorazowo w potwierdzeniu zamówienia.
 2. W przypadku zmiany ilości sprzedawanego Kupującemu towaru o więcej niż 5%, z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo podwyższenia cen, zmiany innych warunków handlowych i harmonogramu dostaw lub odstąpienia od realizacji zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności dostarczonych towarów Sprzedawca jest właścicielem towaru do chwili pełnego zapłacenia należności w wysokości 100% zobowiązania brutto za odebrany towar oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży, bez względu na miejsce składowania lub zamontowania w innych przedmiotach. Własność dotyczy również towaru wbudowanego (pomieszanego z inną masą majątkową) w części odpowiadającej niezaspokojonym roszczeniom. Kupujący nie może zbyć zastrzeżonego towaru przed uiszczeniem należności za daną dostawę towarów. Ewentualny zwrot towaru ponosi Kupujący.
 4. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego, jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedawcy. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Sprzedawcy w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany on jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Sprzedawcy jest zobowiązany przekazać niezwłocznie informację o tym, gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem prawa własności.

 

VII. PŁATNOŚĆ

 1. Obowiązuje termin płatności 30-to dniowy liczony od dnia wystawienia faktury.
 2. Faktury będą wystawiane w dniu organizowania wysyłki konkretnej partii towaru/produktu lub realizacji usługi i dostarczane razem z towarem (i dokumentem WZ). Termin wystawienia faktury determinuje termin płatności. Ewentualne braki ilościowe, zweryfikowane i udokumentowane podczas odbioru przez Kupującego (oraz potwierdzone przez przedstawiciela firmy transportowej), stanowią podstawę do domagania się wartościowej korekty, lecz nie zmieniają biegu dla terminu płatności.
 3. Faktury Sprzedawcy są płatne na rachunek bankowy wymieniony na fakturze.
 4. Opłaty bankowe związane z płatnością pokrywa Kupujący. Zapłata powinna być dokonana na warunkach określonych w umowie/Zamówieniu.
 5. W przypadku jeżeli w treści ustaleń stron nie wskazano czy dane ceny są cenami netto czy brutto, zawsze uważać się będzie, że są to ceny netto, do których doliczony zostanie podatek VAT wg stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
 6. Kupujący zobowiązuje się zapłacić fakturę w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia lub w umowie, a jeśli termin nie został tam wskazany, w terminie wskazanym w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze VAT. 
 7. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Sprzedawcę do przerwania dostaw towaru oraz wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień bez szkody i prawa dochodzenia odszkodowania od Sprzedającego. Sprzedawca może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego od Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo, od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.
 8. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W przypadku uchybienia terminowi zapłaty Sprzedawcy przysługuje roszczenie o zapłatę przez Kupującego odsetek zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub warunkami umowy.
 9. Jeżeli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, np. pogarszająca się sytuacja finansowa Kupującego, brak spłat należności w wymagalnym terminie, Sprzedawca ma prawo żądać - niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności – uiszczenia całej należności przed kolejną dostawą albo udzielenia określonych gwarancji, zabezpieczeń płatności lub zmiany termin płatności.
 10. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych reklamacji nie wstrzymuje biegu terminu płatności faktury i nie stanowi podstawy do wstrzymania płatności. Niewywiązanie się z tego warunku skutkować będzie obciążeniem Kupującego kosztami w wysokości 10% wartości zamówienia.
 11. W przypadku, gdy Sprzedawca przyznał Kupującemu w umowie kredyt kupiecki (płatność z odroczonym terminem), może on go cofnąć lub zmienić w każdym czasie. Uprawnienie to dotyczy wszystkich umów i zamówień, których przedmiot nie został jeszcze wydany Kupującemu. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest zapłacić za towar przed jego wydaniem.
 12. Sprzedający ma prawo przenieść prawa mu przysługujące z tytułu sprzedaży i płatności na podmioty trzecie w każdym czasie.

 

VIII. ILOŚĆ I JAKOŚĆ

 1. Dostawę uważa się za dokonaną kiedy towar został dostarczony z tolerancją nie więcej niż +/-5% masy wynikającej w dokumentów WZ.
 2. Towar sprzedawany jest według jednostek określonych w umowie (metry bieżące, kilogramy, sztuki lub inne), na bazie wagi szacunkowej, wynikającej z dostarczonych przez Kupującego rysunków wykonawczych.
 3. Wszystkie informacje techniczne dotyczące gatunków stali, wymiarów, przeliczników i jakości wynikające z katalogów, prospektów, broszur i innych materiałów reklamowych przygotowanych przez Sprzedawcę nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki udostępnione przez Sprzedawcę mają charakter poglądowy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą ulec zmianie. Obowiązują one tylko w takim zakresie, w jakim zostaną uzgodnione przez obie strony.
 4. Kupujący jest odpowiedzialny za treść złożonego zamówienia, za to by dane techniczne dotyczące jakości i ilości zamawianego towaru odpowiadały jego wymaganiom. Sprzedający nie odpowiada za jakość dostarczonych danych, w szczególności rysunków wykonawczych.
 5. Jeżeli zamówienie nie określa zgodności materiału z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości materiału, będzie on dostarczony jako zwyczajny towar handlowy, bez odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe.
 6. Atesty do zakupionych towarów wydaje się na prośbę Kupującego za dodatkową opłatą, na podstawie osobnej faktury, na wystawienie, której Kupujący wyraża zgodę.

 

IX. REKLAMACJE Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Kupujący jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w dniu dostawy, po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności otrzymanego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru.
 2. Jeżeli Kupujący po zbadaniu towaru stwierdza, że w czasie transportu powstały niedobory lub defekty, ma on obowiązek sporządzić raport niezwłocznie od chwili stwierdzenia niedoboru lub defektu w obecności przewoźnika i przesłać go niezwłocznie w ciągu 2 dni roboczych Sprzedawcy i Przewoźnikowi wraz z innymi wymaganymi dokumentami.
 3. Sprzedawca w przypadku reklamacji wagowych ma prawo domagać się zdjęć z ważenia, świadectwa legalizacji wagi, oraz jakichkolwiek innych urządzeń pomiarowych.
 4. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wpływu.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę zostanie sporządzony stosowny protokół, gdzie strony wspólnie ustalą termin i sposób usunięcia wady.
 6. Po dokonaniu odbioru towaru, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za składowanie wyrobów na budowie.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wyrobów powstałe w trakcie rozładunku lub wady powstałe wskutek przechowywania towarów w sposób niezgodny z zasadami prawidłowego przechowywania danego rodzaju towarów.
 8. Sprzedający ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niego przez Kupującego wszelkich zaległych należności.
 9. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za towar zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty gospodarcze i utracone korzyści Kupującego wynikające ze złożonej i uwzględnionej reklamacji.
 10. Termin do wniesienia reklamacji z tytułu rękojmi wynosi 7 dni od daty dostawy. Reklamacje dotyczące jakościowych wad, których stwierdzenie mimo dokładnego zbadania towaru po dostawie nie było możliwe, należy przedłożyć Sprzedawcy pisemnie (wraz z dokładnym opisem, ewentualnie zdjęciami i próbkami reklamowanego towaru), niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż 180 dni od daty dostawy. Po tym terminie odpowiedzialność Sprzedawcy wygasa.
 11. Sprzedawcy przysługuje prawo do skontrolowania reklamowanego towaru przez jego przedstawicieli. W takich przypadkach Kupujący ma obowiązek udostępnić towar do kontroli i zapewnić wszelkie warunki niezbędne do przeprowadzenia kontroli i stwierdzenia zasadności reklamacji.
 12. Po zaakceptowaniu roszczenia, Sprzedawca może wedle własnego uznania dokonać naprawy/wymienić reklamowany towar albo odpowiednio obniżyć cenę. Wartość reklamacji w żadnym przypadku nie może przekroczyć ceny towaru.
 13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dokumentacji, za jakość której każdorazowo odpowiada Kupujący. 

 

X. SIŁA WYŻSZA

 1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie kontraktu spowodowane siłą wyższą.
 2. „Siła wyższa" oznacza okoliczności o nadzwyczajnym charakterze, spowodowane zrządzeniem losu, którego nie udało się uniknąć lub takimi zdarzeniami jak strajki, rozruchy, wojna, katastrofy, awaria maszyn, niedobory materiałów u dostawców itp., które wystąpiły po podpisaniu kontraktu i pozostawały całkowicie poza kontrolą stron. Jedna ze stron może powołać się na „siłę wyższą", jednak powołując się na jej okoliczności zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni o ich zaistnieniu, jak również ustąpieniu. Otrzymanie takiej wiadomości należy potwierdzić pisemnie.

 

XI. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów (za wyjątkiem działań lub zaniechań umyślnych), niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.
 2. Odpowiedzialność za posiadanie przez towar określonych cech lub za przydatność dostarczonego towaru do pożądanych przez Kupującego celów Sprzedawca ponosi wyłącznie pod warunkiem, iż udzielił Kupującemu pisemnego zapewnienia, że towar posiada określone cechy albo że jest on przydatny do tych celów.
 3. Poza opisaną wyżej odpowiedzialnością z tytułu wad towaru, Kupujący nie ma prawa do odszkodowania za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną przez towar (w tym przez produkt niebezpieczny) lub w związku z jego posiadaniem lub użyciem – za wyjątkiem obowiązkowej odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Jeśli osoba trzecia występuje przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym Kupującemu przez Sprzedawcę towarem lub z produktami, do których wytworzenia użyto towarów sprzedanych Kupującemu przez Sprzedawcę, Kupujący powinien o tym natychmiast powiadomić Sprzedawcę umożliwiając mu uczestnictwo w postępowaniach związanych z roszczeniami tej osoby, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedawcy związanej z owymi roszczeniami.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w pełnym zakresie, w jakim poniósł szkodę.

 

XII. INNE

 1. Do rozstrzygania wszelkich mogących wyniknąć pomiędzy stronami sporów, które mogą wiązać się ze stosunkami opartymi na zawieranych przez strony umowach sprzedaży lub innych umowach, do których zastosowanie znajdowałyby niniejsze OWS, wyłącznie właściwy będzie polski sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy dla Sprzedawcy.
 2. Do każdej umowy sprzedaży, na mocy której Sprzedawca dokona na rzecz Kupującego sprzedaży jakichkolwiek towarów, znajdują zastosowanie niniejsze OWS /jeżeli Kupujący został o nich poinformowany/. W zakresie nie unormowanym w treści niniejszych OWS - odpowiednie przepisy Polskiego Kodeksu Cywilnego i innych polskich bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych.
 3. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i za granicą w związku z realizacją umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę.
 4. Kupujący nie może bez zgody Sprzedawcy przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedawcą osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.
 5. Odstępstwo od stosowania niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami umowy uzgodnionymi przez Strony a niniejszymi OWS, zastosowanie mają warunki sprzedaży ustalone umownie przez strony.
 6. Ustala się następującą hierarchię dokumentów (od najwyższej):
 • umowa/zamówienie
 •  umowa ramowa
 • OWS STALER
 • zamówienie szczegółowe
 1. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego (najpóźniej 7 dni) zawiadomienie Sprzedającego o każdorazowej zmianie: nazwa firmy, formy prawnej, siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu, w podpisanych umowach lub też innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne.

 

XIII.STOSOWANIE ZAPISÓW OWS W RAMACH KONTRAKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 1. W przypadku międzynarodowych umów sprzedaży/kontraktów/ wyłącza się zastosowanie Konwencji z dnia 11 kwietnia 1980 o umowach dotyczących międzynarodowej sprzedaży towarów.
 2. W przypadku międzynarodowych umów sprzedaży zastosowanie mają przepisy niniejszych z poniższymi zastrzeżeniami:
 • do powstania zobowiązania w zakresie sprzedaży towarów po stronie Sprzedawcy konieczne jest zawarcie pisemnej umowy /kontraktu/ lub potwierdzenie przyjęcia zamówienia,
 • do rozstrzygania wszelkich sporów mogących wyniknąć pomiędzy stronami, związanych ze stosunkami opartymi na zawieranych przez strony umowach sprzedaży lub innych umowach, do których zastosowanie znajdowałyby niniejsze OWS, właściwy będzie polski sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy dla Sprzedawcy,
 • każdorazowo Strony mogą w pisemnej umowie określić prawo, według którego regulują swoje wzajemne prawa i obowiązki oraz wskażą właściwy miejscowo sąd lub arbitraż dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonaniem umowy. W tej sytuacji odmienne ustalenia pomiędzy stronami i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS,
 • jeżeli nie ustalono inaczej w pisemnej umowie, wszelkiego rodzaju opłaty, w tym bankowe, podatki, cła i inne tego typu zobowiązania obciążają Kupującego, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca zobowiązany jest do regulowania i opłacania swoich zobowiązań za czynności, których dokonuje na podstawie umowy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i które zgodnie z prawem winny zostać uiszczone w kraju Sprzedawcy,
 • wszelkiego rodzaju oświadczenia oraz listy winny zostać sporządzane w języku kontraktu ustalonym w pisemnej umowie, w przypadku braku takowego uregulowania obowiązujący jest język polski lub angielski.
 1. Jeżeli Kupujący lub jego pełnomocnik, mający siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej odbiera towar oraz transportuje lub wysyła go do kraju niewchodzącego w skład Unii Europejskiej, zobowiązany jest przedłożyć Sprzedawcy wymaganą przepisami podatkowymi kopię dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz z którego wynika tożsamość towaru dostarczonego przez Sprzedawcę z towarem wywiezionym poza terytorium Unii Europejskiej. Jeżeli dokument ten nie zostanie przez Kupującego przedstawiony w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym odebrania towarów, Sprzedawca obciąży Kupującego kwotą podatku od towarów i usług według stawki właściwej dla sprzedaży krajowej dla dostarczanych towarów, wraz z należnymi odsetkami. Jeżeli dokument ten zostanie następnie przedstawiony przez Kupującego, Sprzedawca skoryguje wcześniejsze obciążenie podatkiem od towarów i usług.
 2. W przypadku dostawy z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do innego państwa Unii Europejskiej, Kupujący zobowiązany jest podać Sprzedawcy swój ważny numer identyfikacji dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, pod jakim prowadzi działalność na terenie innego niż Polska kraju Unii Europejskiej oraz przedstawić dokumenty jednoznacznie potwierdzające, że dostarczone przez Sprzedawcę towary zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w szczególności dokumenty przewozowe otrzymane przez przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium Polski, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium innego państwa Unii Europejskiej. W sytuacji braku listu przewozowego wskazanego powyżej Kupujący zobowiązany jest przedstawić inne dokumenty jednoznacznie potwierdzające dostarczenie towarów do odbiorcy w kraju docelowym. Jeżeli powyższe dokumenty nie zostaną przedstawione przez Kupującego w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym odebrania towarów, Sprzedawca obciąży Kupującego kwotą podatku od towarów i usług według stawki właściwej dla sprzedaży krajowej dla dostarczanych towarów, wraz z należnymi odsetkami. Jeżeli dokument ten zostanie następnie przedstawiony przez Kupującego, Sprzedawca skoryguje wcześniejsze obciążenie podatkiem od towarów i usług.
 3. Sprzedający może wg własnego uznania dokonać sprzedaży poza terytorium Polski z naliczeniem podatku VAT, a po przesłaniu przez Kupującego dokumentów potwierdzających opuszczenie terytorium Polski i dotarcie do miejsca przeznaczenia, dokonać stosownej korekty faktury/invoice i dokonać odpowiedniego zwrotu kwoty z pierwotnej faktury/invoice lub dokonać stosownej kompensaty z należnościami przysługującymi mu od Kupującego.
Masz pytania? Napisz do nas